Boxing
2024-07-06  

Ioka vs Fernando


Kazuto Ioka

Kazuto Ioka

Fernando Martinez

Fernando MartinezLinks will appear around 60 mins prior to game start. Please check back again • Jul 07
  Kazuto Ioka
  Kazuto Ioka
  30-2-1
  Kazuto Ioka
  Match 1
  Fernando Martinez
  Fernando Martinez
  16-0-0
  Fernando Martinez